Bạn đang làm một trang web thành viên bằng WordPress, tất nhiên bạn sẽ muốn cho người dùng đăng ký / đăng nhập và quản lý hồ sơ từ ngoài frontend. Điều này có nghĩa là bạn phải tạo 2 menu...