Permalinks cung cấp địa chỉ URL đầy đủ của bài đăng, sản phẩm hoặc trang trên trang web WordPress của bạn. Permalinks là “đường dẫn tĩnh” (theo bản dịch của WordPress) và nó là thứ tồn tại duy nhất trên Internet. Không...